วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

กฎหมายน่าอ่านสำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ต

เป็นไฟล์ pdf ทั้งหมดค่ะ น่ารู้น่าอ่าน บางเรื่องก็จำเป็นต้องรู้ หรือบางทีรู้มาไม่จริงก็จะได้รู้จริง

กฏกระทรวง กำหนดนักศึกษาผิด.pdf (39 KB)
กฏกระทรวง กำหนดเด็กเสี่ยง.pdf (49 KB)
คดีเพลง gmm.pdf (655 KB)
คดีเพลง RS.pdf (408 KB)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียน ver1.pdf (43 KB)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียน ver2.pdf (56 KB)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา.pdf (35 KB)
ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา.pdf (487 KB)
ประมวลกฏหมายอาญา.pdf (692 KB)
พรบ คุ้มครองเด็ก.pdf (232 KB)
พรบ เทป.pdf (118 KB) พรบ.2550.pdf (116 KB) พรบ.2550.pdf (116 KB)
ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551.pdf (267 KB)
ระเบียบกระทรวง เพิ่มเติม พรบเทป.pdf (82 KB)
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วย วิธีให้การสงเคราะห์เด็ก.pdf (91 KB) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอุทรคำสั่ง.pdf (46 KB)
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548.pdf (60 KB)
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ.pdf (60 KB)
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ วิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกทารุณกรรม หรือถูกเลี้ยงดูโดยมิชอบ.pdf (60 KB)
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา.pdf (63 KB)
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก.pdf (72 KB)
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ.pdf (60 KB)
รัฐธรรมนูญ(คมช).pdf (119 KB)
รัฐธรรมนูญ40.pdf (681 KB)
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ.pdf (239 KB)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น